Όροι Χρήσης

1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρία «BIGSOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «BIGSOLAR A.E.») δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.bigsolar.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.bigsolar.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.bigsolar.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης
Η BIGSOLAR A.Ε. καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Σήματα
Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (όπως όλα τα έγγραφα, αρχεία, κείμενα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, κείμενα, λογισμικό κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της  BIGSOLAR  A.E. ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της BIGSOLAR A.E. ή οποιοδήποτε τρίτου δικαιούχου.

4. Λειτουργία της Ιστοσελίδας
Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η BIGSOLAR A.E. χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

5. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η BIGSOLAR A.E. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν πρόκειται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο. Η BIGSOLAR A.E. διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Επάγγελμα/Δραστηριότητα, Περιοχή, Τηλέφωνο, Fax, Email, Κωδικό), τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή και την διαγραφή του.

6. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Η BIGSOLAR A.E., για να διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών της, μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες INTERNETπου αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή διαχειρίζονται τρίτοι, και οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών και των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της BIGSOLAR A.E. Συνδεόμενοι με την ιστοσελίδα ενός τρίτου, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους κανόνες χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, πριν τη χρησιμοποιήσετε.

7. Αποποίηση Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η BIGSOLAR Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή για την χρήση, φόρτωση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων.

8. Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Η BIGSOLAR A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι
O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή εκ μέρους της BIGSOLAR A.Ε. οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.