Επαναπιστοποίηση του συστήματος  ISO 14001 και  αναβάθμιση του συστήματος Υγείας  και Ασφάλειας στην εργασία από 18001 σε ISO 45001:2018 από την TUV Austria Hellas

Oλοκληρώθηκε με  επιτυχία η  επιθεώρηση από την TUV Austria Hellas για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων ISO 14001 και την αναβάθμιση του συστήματος Υγείας  και Ασφάλειας στην εργασία από 18001 σε ISO 45001:2018

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας. Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την ΥΑΕ να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share