Πιστοποιήσεις

Η BIG SOLAR εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα

  • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001
    Πιστοποιητικό 45001_2018
  • Σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14001:2015
    Πιστοποιητικό 14001_2015
  • Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
    Πιστοποιητικό 9001_2015