Etairiki Koinwniki Euthini

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρία
Η συμπεριφορά μας ως κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών  μας απασχολεί με σειρά δράσεων που δεν βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η συνέπεια και η διαχρονικότητα σε πράξεις μας που έχουν ποικίλους αποδέκτες αποτελεί σταθερή μας επιδίωξη.
Με ευαισθησία και υπευθυνότητα συμμετέχουμε ενεργά στα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμεθα και ανταποκρινόμαστε πρόθυμα σε προσφορά υλικής βοήθειας ενισχύοντας φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση.

Η BIGSOLAR AE, σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη και δεσμεύεται ότι θα:

 • Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο
 • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη αέριας, υγρής ή στερεής ρύπανσης.
 • Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
 • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
 • Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Οδηγίες και διαδικασίες του συστήματος είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια.

Η πιστοποίησή της κατά ISO14001 και ISO 45000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, αποδεικνύουν την δέσμευση της εταιρίας στην  προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Στόχος της BIG SOLAR AE  είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να δημιουργήσει κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 

Η Εταιρία μας, αναγνωρίζει την επαγγελματική  Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Η αποφυγή ατυχημάτων και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο μέλημά μας. 

Στην BIG SOLAR AE, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται  στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Η BIG SOLAR, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και μέσω της διαβούλευσης με αυτούς υλοποιεί το πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας μέσω της διαρθρωτικής υλοποίησης του προτύπου ISO 45000:2018, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους  εργολάβους και όσους ενδεχομένως επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές για την υγεία και την ασφάλεια:

 • Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της εταιρίας
 • Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς της εταιρίας μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&AE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα :

 • θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.
 • Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις πρακτικές Υ&AE και τις εφαρμόζουν πιστά.
 • Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

Η πιστοποίησή της κατά ISO14001 και ISO 45000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, αποδεικνύουν την δέσμευση της εταιρίας στην  προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.